Regler og praktiske oplysninger

Hvem kan modtage undervisning på Musikskolen?

Musikskolen tilbyder musikundervisning til børn og unge i aldersgruppen 0-25 år bosat i Københavns Kommune.

Undervisningsår

Undervisningsåret i Musikskolen begynder ca. 2 uger efter skolerne og stopper ca. 2 uger før. Sammenlagt 36 ugers undervisning.

Hvornår foregår tilmelding?

Musikskolen åbner for tilmelding hvert år i perioden 20. april til 20. maj til det følgende skoleår (august – juni).

Hvordan foregår tilmelding?

Tilmeldingen foregår via www.musikskolen.kk.dk.
Klik her for at gå til Tilmelding.

"Gamle elever" (kun instrumental-elever), der ønsker at fortsætte igangværende undervisning, skal mellem 8/4 og 20/4 gentilmelde sig fra hjemmesiden.

BEMÆRK!
Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen - dog er der en prøveperiode på 2 måneder for nye elever.
- Ny tilmelding skal udfyldes hvert år.

Er der en plads til alle ansøgere?

Musikskolen har desværre ikke økonomi til at optage alle ansøgere, og er derfor nødsaget til at placere en stor gruppe børn og unge på venteliste.

Nytter det at stå på venteliste?

Da der hvert år bliver ledige pladser - især i sæsonens første måneder, kan det altid betale sig at stå på ventelisten. Af samme grund tjener det også et formål, at tilmelde sig efter den 20. maj.

Optagelse

Instrumentalelever får besked om optagelse i starten af juli måned. I løbet af august måned giver læreren besked om, hvor og hvornår undervisningen foregår.
Holdelever modtager besked om optagelse, samt tid og sted for undervisnngen i august. Elever til Musik og bevægelse får besked efter 20. august.

Prøveperiode

For nye elever samt elever med instrumentskift gælder en prøveperiode på to måneder. Udmeldelse skal ske skriftligt til Musikskolens kontor senest den 15. oktober. Der betales for prøveperioden dog minimum hvad der svarer til 1 rate. 

Betaling

Betalingen opkræves i 1, 2, 3 eller 5 rater. Indbetalingskort sendes til din e-boks.

Restance

Restance medfører udelukkelse fra undervisningen.

Søskendemoderation

Hvis 2 eller flere søskende er tilmeldt musikundervisningen, nedsættes betalingen med 25%.

Friplads

Efter en beslutning i Borgerrepræsentationen er det nu muligt at opnå hel eller delvis friplads i Musikskolen. Ordningen gælder kun for børn og unge under 18 år.

  • hel eller delvis friplads bevilges på baggrund af den samlede husstandsindkomst
  • hel eller delvis friplads skal søges samtidig med tilmelding til Musikskolen
  • hel eller delvis friplads bevilges for 1 sæson ad gangen
  • ved ansøgning om hel eller delvis friplads gives samtykke til, at Musikskolen kan indhente fornødne indkomst- og bopælsoplysninger

Fuld friplads gives når husstandsindkomsten er mindre end  192.920 kr.
Delvis friplads gives til husstandsindkomster mellem  192.920 og 586.273 kr.

Udmeldelse

Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen. Udmeldelse kan kun finde sted, såfremt særlige forhold gør sig gældende - længerevarende sygdom (mindst 2 mdr.), fraflytning af kommunen eller lign. og kun efter skriftlig anmodning til Musikskolen. Musiklæreren kan ikke modtage udmeldelser.

Aflysning

I tilfælde af musiklærerens fravær må undervisningen aflyses. Sker dette mere end 4 gange i en sæson, gives der reduktion i elevbetalingen. Musikskolen giver besked til elev og forældre med SMS (mobiltelefon) og e-mail.

Afbud

Ved en elevs fravær skal der gives besked til læreren (evt. Musikskolens kontor). Eleven har intet krav på erstatningslektion eller reduktion i elevbetalingen. Dette gælder også, hvis forsømmelse skyldes lejrskole, skoleudflugt, featureuger og lign.

Skemaændringer

Musikskolen forbeholder sig ret til i løbet af sæsonen at ændre holdsammensætninger, tid og sted for undervisningen.

Undervisningsmaterialer

Noder og andre nødvendige undervisningsmaterialer betales af eleven, hvorimod kor- og sammenspilsnoder stilles gratis til rådighed.

Udelukkelse

Elever, der ved deres adfærd bevirker, at undervisningen forringes for de øvrige elever, vil efter samråd med deres forældre kunne udelukkes fra deltagelse i undervisningen.